Preview

Библиосфера

Расширенный поиск

Современное состояние нормативной поддержки текущей национальной библиографии Болгарии

https://doi.org/10.20913/1815-3186-2021-2-25-36

Полный текст:

Аннотация

Болгарская текущая национальная библиография основана на традиции с точки зрения нормативной поддержки ее создания, развития и возможности международного сотрудничества. Она была создана по закону, который соблюдается Национальной библиотекой имени святителей Кирилла и Мефодия. Рассмотрены правила и стандарты библиографического описания и нормативного контроля, применяющиеся в бюллетенях национальной библиографии Болгарии и определяющие ее совместимость с международными требованиями ИФЛА.

Об авторах

К. С. Александрова
Национальная библиотека им. Святых Кирилла и Мефодия
Болгария

Директор,

88, Vassil Levski Blvd., SofiaР. И. Петрова
Национальная библиотека им. Святых Кирилла и Мефодия

Заместитель директора,

88, Vassil Levski Blvd., SofiaС. Т. Филипова
Национальная библиотека им. Святых Кирилла и Мефодия

Руководитель Национального библиографического агентства,

88, Vassil Levski Blvd., SofiaСписок литературы

1. Българска дискография. Грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, говорещи книги. Годишен указател. 2010– . София, 2013– . (Българска национална библиография ; серия 3) [(2013– )

2. Български дисертации. Годишен указател. София, 1974–. (Българска национална библиография ; серия 2) [(1974– )

3. Български книгопис. Книги, официални, нотни, графически и картографски, издания за слепи, издания на некнижни носители и нови заглавия на продължаващи издания. Седмичен указател. Год. 1, бр. 1 (1897) – . София, 1897– . (Българска национална библиография ; серия 1) [(1897– )

4. Български продължаващи издания. Вестници, списания, бюлетини, периодични сборници, спра вочници, доклади и отчети. Годишен указател. София, 1967– . (Българска национална библио графия ; серия 4) [(1967– ) http://www.nationallibrary.bg/BNB/s04/s04_2017. html (прегледан = accessed 28.04.2021

5. Закон за депозиране на печатни и литографски произведения в Народните библиотеки // Държавен вест ник. 1920. № 195. 29 ноем. [(1920)

6. Закон за депозиране на печатни издания в народните библиотеки. Утвърден с Указ No 9 от 10.02.1897 от княз Фердинанд // Държавен вестник. 1897. № 41. 22 февр. [(1897)

7. Закон за задължително депозиране на печатни и други произведения // Държавен вестник. 2009. № 42. 6 юли [(2009)

8. Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения. В сила от 01.01.2001 // Държавен вестник. 2000. № 108. 29 дек. [(2000)

9. Закон за изменение и допълнение на Чл. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 от Закона за депозиране на печатни и литографски произведения в Народните библиотеки // Държавен вестник. 1925. № 226. 10 януар. [(1925)

10. Инструкция за библиографско описание на дисертационни трудове, постъпили в Националната библиотека Св. св. Кирил и Методий в различни формати / утвърдена от Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2013. 13 с.

11. Летопис на статиите от българските вестници. Месечен бюлетин. София, 1972– (Българска национална библиография ; серия 6) [(1972– ) http://www.nationallibrary.bg/BNB/ s06/s06_2013_kn01.html (прегледан = accessed 28.04.2021

12. Летопис на статиите от българските списания и сборници. Месечен бюлетин. София, 1952–URL: http://www. nationallibrary.bg/BNB/s05_2013/01/ (прегледан = accessed 28.04.2021).

13. Лютова Анастасия Г., Кочмарова Мария Н., Сазданова Лиляна Т., Дипчикова Александра Н. Ръководство за азбучни каталози. София / Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. Sofia, 1989. 408 с.

14. Методика за създаване на контролни записи за имена на лица с интелектуална отговорност / Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2009. 11 с. [(2009)

15. Наредба-закон за депозиране на печатни и литографни произведения в народните библиотеки и институти. Приет с Постановление на Мини стерски съвет // Държавен вестник. 1945. № 113. 18 мая [(1945)

16. Правила за библиографско описание на листови изобразителни материали / Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2013а. 56 с. [(2013a)

17. Правила за съставяне на библиографско описание за нотирана музика / съст.: В. Людсканова, А. Дипчикова ; Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2013е. 46 с.

18. Правила за съставяне на библиографско описание на звукозаписи / съст.: В. Людсканова, А. Дипчикова ; Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2013б. 27 с.

19. Правила за съставяне на библиографско описание на картографски ресурси / съст.: В. Людсканова, А. Дипчикова ; Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2013с. 28 с.

20. Правила за съставяне на библиографско описание на кинофилми и видеозаписи / съст.: В. Людска нова, А. Дипчикова ; Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий. София, 2013д. 20 с.

21. Указ No 1367 на Държавния съвет за зъдалжително предаване на печатни и други произведе ния // Държавен вестник. 1976. № 78. 1 окт. [(1976)

22. Универсална десетична класификация. UDCC publication No 099, UDC Consortium Licence No PL 2016/01 / съст.: А. Дипчикова, А. Тотоманова. Съкр. изд. София : Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2017. 446 с.

23. Функционални изисквания към библиографските записи: концептуален модел. Изследовател ска група на ИФЛА за функционални изисквания към библиографските записи. София, 2009а. 116 с.

24. Функционални изисквания към нормативните данни. Изследователска група на ИФЛА за функционални изисквания и номериране на контролните записи. София, 2009б. 64 с. [(2009b

25. (1984) Guidelines for authority records and reference entries: recommended by the Working Group on an International Authority System. London: IFLA Intern. Office for UBC.

26. (1993) Guidelines for subject authority records and reference entries / Working group on guidelines for subject authority files. München: K. G. Saur.

27. (1998) Functional requirements for bibliographic records. Final report of IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Munich: K. G. Saur Verlag. (UBCIM publications: new series; 19).

28. (1998) Mandatory Data Elements for Internationally Shared Resource Authority Records. Report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN. Frankfurt: IFLA UBCIM Progr.

29. (2001) Guidelines for authority records and references: revised by the Working Group on GARE Revision. 2nd ed. München: K. G. Saur.

30. Willer M (ed) (2009) UNIMARC manual. Authorities format. IFLA UNIMARC Core Activity. 3rd ed. München: De Gruyter Saur. (IFLA Series on Bibliographic Control, 38)


Для цитирования:


Александрова К.С., Петрова Р.И., Филипова С.Т. Современное состояние нормативной поддержки текущей национальной библиографии Болгарии. Библиосфера. 2021;(2):25-36. https://doi.org/10.20913/1815-3186-2021-2-25-36

For citation:


Aleksandrova К.S., Petrova R.I., Filipova S.Т. Present state of normative current support of the National Bibliography in Bulgaria. Bibliosphere. 2021;(2):25-36. (In Russ.) https://doi.org/10.20913/1815-3186-2021-2-25-36

Просмотров: 96


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1815-3186 (Print)
ISSN 2712-7931 (Online)